Ce voi face

MAI ÎNTÂI VIAŢA OAMENILOR

VOTEAZĂ DAN BRUDAŞCU, CANDIDATUL P.R.M. LA CAMERA DEPUTAŢILOR
VOTEAZĂ DAN BRUDAŞCU, OMUL CARE NU-ŢI VA TRĂDA NICIODATĂ ÎNCREDEREA

Ce voi face pentru dezvoltarea economico-socială a localităţilor din Colegiul uninominal nr.9 în mandatul 2008-2012

harta_clujDatorită dezinteresului cras manifestat de toate guvernările post-decembriste, inclusiv de cei care s-au aflat la conducerea judeţului Cluj, economia clujeană a intrat în declin, numeroase unităţi economice şi-au încetat definitiv sau şi-au redus drastic activitatea, trimiţând în şomaj mii de oameni, nivelul de trai este în continuă deteriorare, iar pentru mulţi dintre locuitorii comunelor cuprinse în acest colegiu electoral sărăcia s-a cronicizat. Starea infrastructurii este gravă, iar industria practic a dispărut, ameninţînd viitorul economic al acestor zone. Ca să scape de mizerie şi de neajunsuri şi să poată asigura un trai decent pentru ei şi familiile lor, mii de locuitori din aceste părţi ale judeţului Cluj au luat calea emigraţiei, părăsându-şi meleagurile natale, în căutarea unui loc de muncă fie în ţări vest-europene fie pe alte continente. Nici guvernanţii ţării, nici autorităţile judeţene nu par să fi fost impresionate de această situaţie dramatică, iar accentul pus, sistematic, în mod interesat, pe dezvoltarea altor zone ale judeţului, au condamnat şi condamnă încă zona de munte şi celelalte localităţi din colegiu, cu excepţii neglijabile, la o subdezvoltare cronică.
În cazul în care voi obţine voturile locuitorilor din cadrul Colegiului uninominal nr. 9 şi voi fi ales deputat, în perioada 2009-2012 voi acţiona pentru:

I. Modernizarea infrastructurii şi furnizarea de servicii publice la preţuri mici

– finalizarea lucrărilor de modernizare şi reparaţii a întregii reţele de drumuri judeţene şi comunale din zona inclusă în acest Colegiu electoral;
– susţinerea intervenţiilor şi acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală în vederea realizării unei centuri de ocolire a oraşului Huedin;
– realizarea la nivelul întregului judeţ, împreună cu primăriile şi consiliile locale din zonă, prin parteneriat public-privat, a unui transport intercomunal şi judeţean civilizat, ieftin şi nepoluant;
– introducerea alimentării cu apă potabilă în toate localităţile de pe raza Colegiului;
– canalizarea în toate localităţile şi realizarea unor staţii de epurare a apei pe raza fiecărei comune;
– asigurarea fondurilor necesare continuării şi extinderii lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă în vederea reducerii riscului de inundaţii şi de distrugere a infrastructurii rutiere sau a gospodăriilor populaţiei;
– extinderea serviciului de salubritate şi de colectare a deşeurilor în toate localităţile din zona aferentă şi realizarea de gropi ecologice pentru deşeuri în conformitate cu normativele europene;
– finalizarea procesului de electrificare în toate localităţile în care există cătune, zone sau gospodării individuale care nu beneficiază de curent electric;
– extinderea şi modernizarea iluminatului public;
– scopul nostru este ca, printr-un management public activ şi eficient şi printr-o colaborare permanentă cu primarii şi consilierii tuturor localităţilor, indiferent de culoarea lor politică, să identificăm soluţii, să solicităm sprijin autorităţilor centrale sau, după caz, să promovăm propuneri legislative care să permită asigurarea pentru toţi locuitorii zonei şi ai judeţului servicii publice de calitate şi la preţuri rezonabile. Până la sfârşitul anului 2009, voi acţiona, ca deputat, pentru menţinerea tarifelor tuturor serviciilor publice la un nivel cât mai mic.

II. Dezvoltarea economică şi locuri de muncă bine plătite

– reindustrializarea localităţilor aferente Colegiului uninominal nr. 9 prin înfiinţarea de parcuri industriale în zonele Huedin, Ciucea-Negreni, Iara, Mihai Viteazu şi atragerea de investiţii străine;
– constituirea unor parcuri tehnologice la Huedin şi Iara;
– implicarea personală şi susţinerea prin toate mijloacele a strategiilor privind un marketing atractiv pentru fiecare localitate privind atragerea de investiţii noi, din fonduri interne, fonduri europene sau din mediul privat străin;
– obţinerea de facilităţi fiscale şi materiale pentru înfiinţarea de societăţi comerciale care să asigure revitalizarea meseriilor şi meşteşugurilor tradiţionale specifice zonei de munte şi celorlalte localităţi din Colegiu;
– susţinerea proiectelor de valorificare a resurselor de materii prime şi materiale din zonă: prelucrarea lemnului, exploatarea şi prelucrarea pietrei, materiale de construcţii etc., în vederea creării de noi locuri de muncă;
– demararea, la nivel judeţean, a unor proiecte ample: introducerea gazului metan în localităţile de pe ruta Cluj-Napoca-Aghireş, cu posibilitatea de extindere ulterioară până la Huedin, precum şi demararea lucrărilor de electrificare şi dublare a liniei de cale ferată pe traseul Cluj-Napoca-Bucea, în vederea creării de locuri de muncă bine retribuite de care să beneficieze atît locuitorii din comunele învecinate incluse în Colegiu, cât şi acei cetăţeni români plecaţi la muncă în străinătate şi obligaţi de recesiunea economică din ţările de adopţie să revină acasă;
– colaborarea cu toţi factorii de decizie locală, judeţeană sau centrală, precum şi cu toţi parlamentarii clujeni, indiferent de culoarea lor politică, pentru a atrage cât mai multe fonduri bugetare şi din alte surse pentru proiecte de dezvoltare economico-socială a întregului judeţ şi în primul rând a localităţilor din Colegiu;
– susţinerea pe toate căile legale, în vederea aprobării, proiectelor comunităţilor locale de obţinere a unor fonduri europene;
– colaborarea permanentă cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi cu reprezentanţele teritoriale ale acestuia în vederea obţinerii fondurilor de finanţare necesare organizării de cursuri de formare, specializare sau calificare pentru persoanele disponibilizate, în meserii specifice pentru care ar exista oportunităţi de angajare în localităţile proprii sau pe piaţa judeţeană a muncii.

II. 1. Dezvoltarea turismului

Ca deputat în Colegiul uninominal nr. 9 voi acţiona pentru aplicarea unui Proiect de dezvoltare a turismului, care să cuprindă:
– introducerea în circuitul turistic a tuturor monumentelor şi bisericilor cu valoare istorică şi de patrimoniu;
– dezvoltarea turismului rural, montan şi a domeniului de schi în zonele: Valea Ierii, Iara, Mărişel, Măguri-Răcătău, Mărgău-Răchiţele, Băişoara, Beliş, Călăţele-Dealu Negru, Petreştii de Sus, Săcuieu, Valea Drăganului, Vânători, Negreni;
– voi acţiona, pe toate căile şi prin toate mijloacele legale, pentru a face din zona de munte aferentă Colegiului, prin investiţii de la bugetele central şi judeţean, dar şi prin atragerea unor investitori străini, Tirolul turistic al României;
– promovarea turismului la mănăstirile din teritoriu (Râşca, Muntele Rece, Ciucea, Piatra Craiului), precum şi la Cetatea Bologa;
– menţinerea în patrimoniul judeţean a Castelului de la Ciucea şi a funcţiunii sale culturale, istorice şi de turism, de muzeu cu acces public;
– protejarea patrimoniului arhitectural şi istoric al zonei şi reamenajarea centrelor istorice ale localităţilor;
– înfiinţarea de puncte muzeale – istorice, etnografice, meşteşugăreşti – în unele localităţi, în vederea păstrării şi conservării obiectelor şi documentelor cu valoare patrimonială deosebită;
– iniţierea unor lucrări de reparaţii şi consolidare la bisericile din zonă mai vechi de 100 de ani şi introducerea lor în circuite turistice permanente;
– iniţierea unor parteneriate public-privat şi înfiinţarea, la nivelul judeţului Cluj, a unei linii de taximetrie cu ghizi specializaţi pentru oferta de turism cultural şi religios;
– dezvoltarea turismului de sfîrşit de săptămână prin amenajarea de spaţii pentru camping şi picnic, amenajarea şi dotarea unor puncte adecvate pentru pescuitul şi vânatul sportiv, a traseelor turistice pentru drumeţii etc.;
– includerea zonei în oferta pentru turismul de afaceri (conferinţe, specializări – instruiri profesionale etc.) şi susţinerea demersurilor pentru crearea infrastructurii şi a facilităţilor necesare.

II. 2. Dezvoltarea agriculturii şi silviculturii prin:

– înfiinţarea de IMM-uri pentru prelucrarea produselor agricole (vegetale şi animale);
– organizarea Bursei cartofului la Râşca;
– obţinerea de subvenţii pentru produsele agricole specifice zonei;
– intervenţii la minister şi serviciile descentralizate pentru susţinerea iniţiativelor de înfiinţare a fermelor mici şi medii, precum şi a fermelor vegetale;
– accesarea unor programe europene şi obţinerea de investiţiide la bugetul de stat pentru replantarea suprafeţelor de păduri defrişate abuziv;
– creşterea suprafeţei de împădurire;
– măsuri urgente de protecţie, în conformitate cu legile în vigoare, de conservare şi protejare a zonei ce aparţine de parcul naţional: respectarea prevederilor privind regimul construcţiilor, urmărirea respectării stricte a volumului de masă lemnoasă tăiat, toaletarea zonelor împădurite, asigurarea protecţiei speciilor de plante şi a animalelor sălbatice protejate, efectuarea de lucrări de regularizare a cursurilor de apă, refacerea şi securizarea traseelor turistice montane etc.

III. Sănătatea – element esenţial al unei vieţi civilizate

– extinderea şi modernizarea reţelei medicale în zonă şi asigurarea de servicii medicale de calitate în fiecare localitate;
– intervenţii pentru obţinerea de fonduri de la buget şi din surse externe pentru dezvoltarea, dotarea cu aparatură medicală performantă şi modernizarea spitalelor municipal Turda şi orăşenesc Huedin, care deservesc cea mai mare parte a locuitorilor din zona aferentă Colegiului uninominal nr. 3;
– staţii de ambulanţă moderne şi linii de gardă medicală pentru populaţia din zona montană a judeţului;
– colaborarea cu serviciile descentralizate judeţene şi cu autorităţile publice locale în vederea înfiinţării de centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, pentru pensionari cu invaliditate, vârstnici şi persoane aflate în situaţii de risc medical (Negreni, Beliş, Iara);
– extinderea reţelei de fibră optică la nivelul întregului Colegiu şi judeţ pentru a asigura accesul la internet al tuturor instituţiilor de învăţământ, cabinetelor medicale, farmaciilor sau punctelor farmaceutice;
– finalizarea programului de modernizare a şcolilor şi grădiniţelor;
– asigurarea resurselor efectuării la timp şi de calitate a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pentru toate unităţile de învăţământ astfel încât pe raza Colegiului uninominal nr. 9 să nu mai existe cazuri de şcoli care nu întrunesc condiţii de autorizare din partea instituţiilor medical-sanitare;
– sprijinirea societăţilor comerciale, inclusiv prin promovarea de propuneri legislative, dacă va fi cazul, pentru a ridica nivelul de pregătire a personalului din subordine, prin organizarea, în parteneriat cu furnizorii de formare autorizaţi, unor cursuri de formare şi calificare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
– colaborarea cu instituţiile specializate, precum şi cu O.N.G.-urile în vederea iniţierii unor programe de educaţie legate de voluntariat, asistenţă socială şi solidaritate umană;
– construirea de terenuri sportive în fiecare centru de comună;
– sprijin concret mişcării sportive în mediul rural, inclusiv pentru organizarea de manifestări sportive şi competiţii între localităţile ce compun Colegiul uninominal nr. 9.
IV. Problemele sociale şi siguranţa cetăţeanului
– intervenţii prompte şi ferme pe lângă autorităţile locale şi centrale pentru sprijinirea persoanelor sau familiilor care au avut de suferit de pe urma unor calamităţi naturale;
– propuneri legislative pentru obţinerea de sprijin financiar pentru agricultori şi crescători de animale la nivelul practicat în ţările Uniunii Europene;
– demersuri oficiale pentru asigurarea valorificării eficiente a produselor şi serviciilor locuitorilor de pe raza Colegiului astfel încât din veniturile obţinute să-şi poată permite întreţinerea familiilor, educaţia copiilor, întreţinerea sănătăţii şi un trai decent;
– propuneri legislative privind modificarea legilor salarizării şi pensiilor astfel încât să se elimine practicile abuzive de favorizare a unor categorii sociale în detrimentul celorlalţi;
– propuneri legislative pentru eliminarea fondurilor care permit guvernanţilor manipularea, în special în perioada premergătoare unor alegeri locale, parlamentare sau europarlamentare şi stabilirea unor nivele de salarizare şi pensii care să asigure fiecărui cetăţean posibilitatea de a trăi decent din veniturile ce le obţine, evitând umilirea populaţiei prin celebrele „mite electorale” introduse de guvernările post-decembriste;
– colaborarea cu instituţiile statului şi mediul privat pentru asigurarea de locuri de muncă retribuite corespunzător pentru absolvenţii învăţământului mediu şi superior, ca şi pentru stoparea emigraţiei, care a atins cote alarmante, în rândul tineretului;
– colaborarea cu primăriile, consiliile locale şi ONG-urile în vederea înfiinţări de cluburi pentru tineri şi de socializare pentru pensionari, în prima fază în localităţile Mihai Viteazu, Feleac, Iara, Călăţele, Măguri Răcătău, Poieni, Valea Drăganului, Negreni-Bucea şi extinderea lor ulterior în toate localităţile din Colegiu;
– organizarea, în colaborare cu Inspectoratul şcolar judeţean, Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, AJOFM şi alte servicii de specialitate judeţene a unor forme de pregătire şi formare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi fizice şi cele cu o pregătire şcolară redusă;
– susţinerea oricăror proiecte de ajutor material, frecventare a cursurilor şcolare, asistenţă medicală, construirea de locuinţe şi inserţia socială a tinerilor şi persoanelor de origine rroma în toate localităţile de pe raza Colegiului şi din judeţ;
– colaborarea permanentă cu organele abilitate să asigure ordinea şi siguranţa cetăţenilor în toate localităţile;
– intervenţii prompte şi categorice pentru respectarea legii şi eliminarea oricăror abuzuri îndreptate împotriva cetăţenilor şi a intereselor lor;
– intervenţii categorice pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de nerespectarea sau încălcarea legii, de abuzuri sau săvârşirea unor ilegalităţi indiferent de statutul, funcţia sau poziţia socială pe care o ocupă aceştia;
– verificarea sistematică a modului în care reprezentanţii administraţiei publice, ai celorlalte instituţii ale statului preiau şi soluţionează cererile, sesizările sau reclamaţiile cetăţenilor;
– combaterea şi sesizarea forurilor competente privind comportamentul abuziv, părtinitor sau lipsit de profesionalism al funcţionarilor publici, organelor de poliţie, jandarmi, sau justiţie în raport cu cetăţenii, fără nici o deosebire etnică, lingvistică sau religioasă

SURSE DE FINANŢARE

– fonduri structurale accesate de la Uniunea Europeană;
– proiecte finanţate prin parteneriat public-privat;
– fonduri guvernamentale:
– fonduri ale comunităţilor locale din venituri proprii
– execuţie bugetară prudentă

Ca deputat din partea Colegiului uninominal nr. 9 îmi voi asuma şi rolul de integrator şi susţinător al consiliilor locale şi al tuturor primăriilor din localităţile aferente. Totodată, voi acţiona, în strânsă colaborare cu aceste şi răspunzând solicitărilor lor punctuale, pentru rezolvarea problemelor în care necesită intervenţii şi sprijin, inclusiv prin promovarea de proiecte de lege, promovarea de interpelări şi întrebări adresate membrilor executivului etc.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: